ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΑΝΔΩ - ΕΡΩΤΗΜΑ ΓΙΑ ΕΔΠ

ΑΝΔΩ - ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΡΙΣΜΟΥ ΦΟΡΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΔΠ

ΑΝΟΛ - ΕΡΩΤΗΜΑ ΓΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΑΝΟΛ - ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

ΑΝΕΣΕΡ - ΕΡΩΤΗΜΑ ΓΙΑ ΕΔΠ

ΑΝΕΣΕΡ - ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΔΠ

ΑΝΕΘ - ΕΡΩΤΗΜΑ ΓΙΑ ΕΔΡΑ ΚΑΙ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΟΤΔ

ΑΝΕΘ - ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΔΡΑ ΚΑΙ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΟΤΔ

ΑΙΤΩΛΙΚΗ - ΕΡΩΤΗΜΑ ΓΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

ΑΙΤΩΛΙΚΗ - ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

Εκτύπωση Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

CLLD / LEADER

Η Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD), βασισμένη στην προσέγγιση LEADER, είναι μια μέθοδος σχεδιασμού και υλοποίησης τοπικών ολοκληρωμένων αναπτυξιακών στρατηγικών, με τη συμμετοχή των εταίρων σε τοπικό επίπεδο, συμπεριλαμβανομένης της κοινωνίας των πολιτών, των τοπικών οικονομικών και κοινωνικών φορέων, προκειμένου να αντιμετωπισθούν αποτελεσματικά οι οικονομικές, κοινωνικές, περιβαλλοντικές και δημογραφικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι αγροτικές περιοχές. Είναι ένα ιδιαίτερα ισχυρό εργαλείο, ειδικά σε περιόδους κρίσης, που δείχνει ότι οι τοπικές κοινότητες μπορούν: α) να κάνουν σταθερά βήματα προς πιο αποτελεσματικές μορφές οικονομικής, βιώσιμης και «χωρίς αποκλεισμούς» ανάπτυξης, σύμφωνα με τη στρατηγική «Ευρώπη 2020», β) να «καινοτομήσουν» προκειμένου να αντιμετωπισθούν τα κοινωνικο-οικονομικά προβλήματα των αγροτικών περιοχών της χώρας και γ) να ενισχύσουν την κοινωνική συνοχή στις αγροτικές περιοχές.

Διαβάστε Περισσότερα

Εκτύπωση Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο