banners
leaderLogo

Η Κοινοτική Πρωτοβουλία LEADER I αποτέλεσε την αρχή μίας νέας προσέγγισης στην πολιτική Αγροτικής Ανάπτυξης, η οποία στηριζόταν στην ολοκληρωμένη και συμμετοχική προσέγγιση σε τοπικό επίπεδο. Τα ενθαρρυντικά αποτελέσματα της οδήγησαν σ’ ένα συστηματικό και ολοκληρωμένο σχεδιασμό, αυτό της LEADER II. Στην Γ΄ Προγραμματική Περίοδο (2000-2006), η πρωτοβουλία συνεχίστηκε με το LEADER+, στη λογική και τη φιλοσοφία των προηγούμενων εφαρμογών, επιδιώκοντας να ανακαλύψει τρόπους αντιμετώπισης των δυσμενών επιπτώσεων των διαρθρωτικών δομών και πολιτικών στον αγροτικό χώρο.


Κατά την Δ’ Προγραμματική Περίοδο (2007-2013), η προσέγγιση LEADER, ενσωματώνεται πλέον στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας (ΠΑΑ), ως διακριτός Άξονας 4, ο οποίος αφενός εξυπηρετεί τους λοιπούς Άξονες του προγράμματος και αφετέρου παίζει σημαντικό ρόλο στη βελτίωση της διακυβέρνησης και της κινητοποίησης του ενδογενούς αναπτυξιακού δυναμικού των αγροτικών περιοχών.

Ειδικότερα, μέσω της προσέγγισης LEADER εφαρμόζονται στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης, με ολοκληρωμένο και πολυτομεακό χαρακτήρα, σε σαφώς προσδιορισμένες αγροτικές περιοχές μικρότερες της περιφέρειας, από Ομάδες Τοπικής Δράσης, στην οποία εκπροσωπούνται δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς της περιοχής παρέμβασης.

Μετά την εμπειρία των προηγούμενων εφαρμογών και λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη ισόρροπης ανάπτυξης του αγροτικού χώρου, αλλά κυρίως την ανάγκη αντιμετώπισης των προβλημάτων των περιοχών που πλήττονται άμεσα από την εφαρμογή της ΚΓΠ, η προσέγγιση LEADER εφαρμόζεται σε ορεινές, μειονεκτικές, αλλά και πεδινές περιοχές, συμπεριλαμβανομένων και των νησιών.  Ο πληθυσμός των περιοχών παρέμβασης κυμαίνεται μεταξύ 5.000 και 150.000 κατοίκων, ενώ οι σχετικές παρεμβάσεις υλοποιούνται σε Δημοτικά Διαμερίσματα έως 5.000 κατοίκους, καθώς και σε εκτός σχεδίου περιοχής δημοτικών διαμερισμάτων έως 10.000 κατοίκους.

Ο σχεδιασμός, η διαχείριση και υλοποίηση των τοπικών προγραμμάτων στα οποία αποτυπώνεται η στρατηγική τοπικής ανάπτυξης κάθε περιοχής, πραγματοποιούνται από τοπικά εταιρικά σχήματα του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, τις Ομάδες Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) που δραστηριοποιούνται στην προτεινόμενη περιοχή παρέμβασης.  Για τη διαχείριση κάθε τοπικού προγράμματος LEADER, λειτουργεί η Επιτροπή Διαχείρισης Προγράμματος LEADER – ΕΔΠ, η οποία αποτελεί το επίπεδο λήψης αποφάσεων. Στην Επιτροπή συμμετέχουν Δήμοι, Περιφερειακές Αυτοδιοικήσεις, άλλοι φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, φορείς του ευρύτερου Δημοσίου τομέα, συνεταιρισμοί και ενώσεις αυτών, Επιστημονικοί Φορείς, Επιμελητήρια, φορείς συλλογικών, κοινωνικών και οικονομικών συμφερόντων, καθώς και τραπεζών και πιστωτικών ιδρυμάτων.

Οι οικονομικοί και κοινωνικοί εταίροι καθώς και άλλοι εκπρόσωποι της κοινωνίας των πολιτών πρέπει να αποτελούν τουλάχιστον το 50% της σύνθεσης της ΕΔΠ, ενώ η συμμετοχή φορέων που εκπροσωπούν συμφέροντα του Δημοσίου ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή δεν μπορεί να είναι μικρότερη του 30%.

Κατά κανόνα, το έργο των Ομάδων Τοπικής Δράσης, έχουν αναλάβει, μετά από ανοιχτή διαδικασία προκήρυξης,  Αναπτυξιακές Ανώνυμες Εταιρίες Ο.Τ.Α. Μέχρι σήμερα έχουν επιλεγεί 43 Ομάδες Τοπικής Δράσης σε όλη τη χώρα.

 

Στο πλαίσιο των τοπικών προγραμμάτων LEADER μπορούν να υλοποιηθούν δράσεις που αποσκοπούν:

  • στην αύξηση της προστιθέμενης αξίας των γεωργικών και δασοκομικών προϊόντων (Μέτρο 123)
  • στη διαφοροποίηση προς μη γεωργικές δραστηριότητες (Μέτρο 311)
  • στη στήριξη της δημιουργίας και ανάπτυξης πολύ μικρών επιχειρήσεων (Μέτρο 312)
  • στην ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων (Μέτρο 313)
  • σε βασικές υπηρεσίες για την οικονομία και τον αγροτικό πληθυσμό (Μέτρο 321)
  • στην ανακαίνιση και ανάπτυξη χωριών (Μέτρο 322)
  • στη διατήρηση και αναβάθμιση της αγροτικής κληρονομιάς (Μέτρο 323)

 

Παράλληλα, στο πλαίσιο του Μέτρου 421 ενισχύεται η διατοπική και διακρατική συνεργασία των ΟΤΔ, προκειμένου να ενισχυθεί η δικτύωση μεταξύ περιοχών, φορέων και κλάδων και να αναπτυχθούν νέοι τρόποι και διαδικασίες για την αντιμετώπιση των προβλημάτων των επιλεγμένων αγροτικών περιοχών.

 

Δεν υπάρχουν άρθρα σε αυτήν την Κατηγορία. Ωστόσο, εάν εμφανίζονται υποκατηγορίες σε αυτήν τη σελίδα, μπορεί να περιέχουν άρθρα.