Υποομάδα LEADER/CLLD

Οι ενέργειες της Υποομάδας έχουν ως στόχο να συμβάλουν στη βελτίωση της εφαρμογής των Προγραμμάτων Αγροτικής Ανάπτυξης μέσω του LEADER που αποτελεί έναν από τους στόχους του ENRD. Πιο συγκεκριμένα ο ρόλος της Υποομάδας είναι:
• Να παρακολουθεί και να αναλύει την εφαρμογή του μέτρου LEADER.
• Να προωθεί τις διακρατικές συνεργασίες και να διευκολύνει/διευκολύνει την εφαρμογή τους τόσο μεταξύ των κρατών-μελών όσο και τις συνεργασίες με τρίτες χώρες.
• Να εντοπίζει τα κοινά θέματα, προβλήματα και τις αξιόλογες πρακτικές σε θέματα LEADER και πολυταμειακό CLLD.
• Να ενθαρρύνει την ομαδική κατάρτιση και την ανάπτυξη ικανοτήτων των φορέων του LEADER/CLLD.
Στην Υποομάδα συμμετέχουν εκπρόσωποι των Εθνικών Αγροτικών Δικτύων από τα 28 κράτη-μέλη, 28 Διαχειριστικές Αρχές, 28 Ομάδες Τοπικής Δράσης, 12 Οργανισμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης που εμπλέκονται με την αγροτική ανάπτυξη και 6 παρατηρητές από τα άλλα Ταμεία. Πραγματοποιούνται το μέγιστο δύο συναντήσεις το χρόνο, οι οποίες δύναται να συνδυάζονται και με άλλες εργασίες του ENRD.

1η Συνάντηση

2η Συνάντηση

3η Συνάντηση