Διευθύνουσα Ομάδα

Η Διευθύνουσα Ομάδα αποτελείται από τους εκπροσώπους μελών της Συνέλευσης. Τα μέλη της Διευθύνουσας Ομάδας προτείνονται από τη Συνέλευση, με βάση την εθελοντική δέσμευση των προτεινόμενων μελών.
 
Αρμοδιότητες της Διευθύνουσας Ομάδας είναι η προετοιμασία, εφαρμογή και παρακολούθηση των δραστηριοτήτων του ENRD και του Δικτύου EIP-AGRI, ο συντονισμός των θεματικών εργασιών, η αξιολόγηση σε συνεχή βάση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας των δραστηριοτήτων του ENRD και του Δικτύου EIP-AGRI, η εξασφάλιση του συντονισμού των εργασιών της Συνέλευσης με εκείνες των άλλων εξειδικευμένων ομάδων εμπειρογνωμόνων και επιτροπών που έχουν συσταθεί στο πλαίσιο του διαλόγου με την κοινωνία των πολιτών για την αγροτική ανάπτυξη και στο πλαίσιο του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και των ειδικών Κανονισμών για κάθε Ευρωπαϊκό Διαρθρωτικό και Επενδυτικό Ταμείο (ΕΔΕΤ), καθώς και η υποβολή εκθέσεων στη Συνέλευση όσον αφορά στις δραστηριότητές της.

Πραγματοποιούνται τουλάχιστον τρεις συναντήσεις της Διευθύνουσας Ομάδας ανά έτος, καθώς και τακτικές ανταλλαγές και συνεισφορά καθ’ όλη τη διάρκεια λειτουργίας της.

1η Συνάντηση

2η Συνάντηση