Συνέλευση

Η Εκτελεστική Απόφαση της Επιτροπής 2014/825/ΕΕ καθορίζει την οργανωτική δομή και τη λειτουργία του ENRD και του Δικτύου EIP-AGRI, με τη σύσταση Συνέλευσης και Διευθύνουσας Ομάδας,  τη σύνθεση και τα καθήκοντά  τους, καθώς και τη θέσπιση κανόνων για τη λειτουργία τους. Τα δύο αυτά Ευρωπαϊκά Δίκτυα λειτουργούν κάτω από μία κοινή δομή η οποία οργανώνεται σε τρία επίπεδα: 1. Σε στρατηγικό επίπεδο η Συνέλευση, η οποία κατά κύριο λόγο επικυρώνει τη συνολική δραστηριότητα των δικτύων, (παρέχει το στρατηγικό πλαίσιο, επιχειρησιακούς στόχους κλπ) και περιλαμβάνει τους σημαντικότερους εμπλεκόμενους (196 μέλη) 2. Σε επιχειρησιακό επίπεδο η Διευθύνουσα Ομάδα (μέγιστος αριθμός μελών 48) για την επιχειρησιακή διαχείριση των δικτύων (συντονίζει τις δράσεις και τις θεματικές εργασίες των δικτύων) 3. Σε θεματικό επίπεδο, τρεις μόνιμες Υποομάδες αυτές της Καινοτομίας, LEADER/CLLD και Αξιολόγησης των ΠΑΑ

Εκτός από τις μόνιμες υποομάδες δημιουργούνται και άλλες ευέλικτες υποομάδες, θεματικές ομάδες και ομάδες εστίασης (focus groups), οι οποίες πραγματοποιούν ουσιαστική δουλειά για τα Δίκτυα (ανάπτυξη τεχνογνωσίας, ανταλλαγή γνώσεων σε εξειδικευμένα θέματα κ.ά.), πάντα σε συνέπεια με το στρατηγικό πλαίσιο της Συνέλευσης.

Για τη Συνέλευση ορίζονται από κάθε κράτος-μέλος οι εκπρόσωποι αυτών για κάθε μία από τις παρακάτω κατηγορίες:

1. Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο

2. Διαχειριστική Αρχή

3. Αρχή Πληρωμής

4. Ομάδες Τοπικής Δράσης LEADER

5. Παρόχους γεωργικών συμβουλών που δραστηριοποιούνται σε υπηρεσίες υποστήριξης της καινοτομίας και που συνδέονται με τις Επιχειρησιακές Ομάδες της ΕΣΚ

6. Γεωργικό Ερευνητικό Ινστιτούτο με δραστηριότητα σε δράσεις καινοτομίας και που συνδέεται με τις Επιχειρησιακές Ομάδες της ΕΣΚ.

Επιπλέον, στη συνέλευση συμμετέχουν μη κυβερνητικές οργανώσεις σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, μέλη της ομάδας διαλόγου της κοινωνίας των πολιτών για την αγροτική ανάπτυξη σύμφωνα με την απόφαση 2013/767/ΕΕ καθώς και οργανώσεις σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης που εκπροσωπούν περιφερειακές και/ή τοπικές αρχές οι οποίες δραστηριοποιούνται στον τομέα της αγροτικής ανάπτυξης, συμπεριλαμβανομένων των συνδέσεων μεταξύ αγροτικών και αστικών περιοχών. Η Συνέλευση λειτουργεί ως ομάδα εμπειρογνωμόνων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τα μέλη της συμμετέχουν με την ιδιότητα του φορέα που εκπροσωπούν και όχι ως φυσικά πρόσωπα.

Η Συνέλευση συνεδριάζει τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, υπό την προεδρία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

1η Συνεδρίαση

2η Συνεδρίαση

3η Συνεδρίαση